Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

1. Za pośrednictwem Strony, Sklep umożliwia Użytkownikowi Strony zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów, za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
3. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.

 

5. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy, aktualny system operacyjny,
3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
2) Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
3) brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
4) brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy

5) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika

4. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e -mail kontakt@perfekt-women.pl

5. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.


Dane osobowe i pliki
cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PERFEKT-WOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAMIANKA 62, 08-307 REPKI, NIP 8231670590, KRS 0000997886 

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

8. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępne tutaj.

 

Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.